Bê Đê cưới nhau đe doạ người khác.
(by Mike Luckovich)