TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM KHÔNG ÐƯỢC ÐĂNG Ý KIẾN PHẢN BÁC ÐẢNG CỘNG SẢN

@ 23 September 2010 11:51 PM
Tin Hà Nội - Theo nguồn tin của nhà nước Cộng sản Việt Nam phổ biến sáng nay từ Hà Nội, liên quan tới các dự thảo văn kiện trước Ðại Hội Ðảng được đưa ra lấy ý kiến nhân dân, truyền thông báo chí Việt Nam được chỉ đạo nghiêm ngặt về điều gọi là không để những phần tử xấu lợi dụng diễn đàn công kích, xuyên tạc đường lối, chính sách của đảng và nhà nước. Truyền thông báo chí Việt Nam được lệnh không đăng và phát trên các phương tiện thông tin đại chúng những ý kiến phản bác chủ trương, đường lối quan điểm của Ðảng Cộng Sản cũng như học thuyết Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ đạo vừa nói nằm trong phần yêu cầu của văn bản hướng dẫn việc công bố và lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và người dân vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp Hành Trung Ương khóa 10, trước đại hội Ðảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 11 vào sang năm.

Ðược biết trước mỗi kỳ Ðại Hội Ðảng, giới trí thức đặc biệt là cán bộ về hưu, cựu chiến binh thường phê bình nặng nề những đường lối mà họ cho là lạc hậu không còn thích hợp với thời đại. Sự việc Việt Nam phát triển nhanh công nghệ thông tin, sự ứng dụng mạng Internet và mạng truyền thông xã hội gây lo ngại cho Ðảng và Nhà nước Việt Nam nhất là trong giai đoạn này.(SBTN)