Playing: Dòng nước khí từ miền Bắc vào Tây Âu!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 21-May-2019
  1. Khi bọn "Mán Đột" nổi điên!
  2. Dòng nước khí từ miền Bắc vào Tây Âu!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)