Playing: Giải phẫu huyền thoại Đái Lộ của Bắc Kinh!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 23-May-2019
  1. Hóa chất CFC của Trung Cộng đang hủy tầng ozone của địa cầu
  2. Giải phẫu huyền thoại Đái Lộ của Bắc Kinh!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)