Playing: Thị trường Đỏ Quật Ngã Đảng Cộng sản Trung Quốc

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Thị trường Đỏ Quật Ngã Đảng Cộng sản Trung Quốc

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)