Playing: Đồng minh của Mỹ tại Đông Á tự lo lấy thân

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Đồng minh của Mỹ tại Đông Á tự lo lấy thân

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)