Playing: Trọng-Thủy Mỵ-Châu thời nay: Người Tầu lấy vợ Việt

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Trọng-Thủy Mỵ-Châu thời nay: Người Tầu lấy vợ Việt

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)