Playing: Khi Đồng Minh Tháo Chạy – Mà Không Được!

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Khi Đồng Minh Tháo Chạy – Mà Không Được!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)