Playing: Giá dầu thô trong các biến động Quốc Tế (phần I)

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Giá dầu thô trong các biến động Quốc Tế (phần 2 - tt)
Giá dầu thô trong các biến động Quốc Tế (phần 2)
Giá dầu thô trong các biến động Quốc Tế (phần I - tt)
Giá dầu thô trong các biến động Quốc Tế (phần I)

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)