Playing: Nhà Nước Không Đáng Tin – Thống Kê Bất Khả Tín -phần I (tt)

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Nhà Nước Không Đáng Tin – Thống Kê Bất Khả Tín -phần I (tt)

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)