Playing: Nhà nước không đáng tin, thống kê bất khả tín -phần II

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Nhà nước không đáng tin, thống kê bất khả tín -phần II
Nhà nước không đáng tin, thống kê bất khả tín -phần II (tt)

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)