Playing: Dũng văng, Trọng ở lại: Ai thân Tầu, ai thân Tây phương? (tt)

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Dũng văng, Trọng ở lại: Ai thân Tầu, ai thân Tây phương? (tt)

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)