Playing: Nguyễn Phú Trọng có thân Tầu và lú như dân chúng nói? (2)

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Nguyễn Phú Trọng có thân Tầu và lú như dân chúng nói? (1)
Nguyễn Phú Trọng có thân Tầu và lú như dân chúng nói? (2)

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)