Playing: Nước Mỹ va hiện tượng Donald Trump (Phần 2)

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Nước Mỹ va hiện tượng Donald Trump (Phần 1 - tt)
Nước Mỹ va hiện tượng Donald Trump (Phần 1)
Nước Mỹ va hiện tượng Donald Trump (Phần 2 - tt)
Nước Mỹ va hiện tượng Donald Trump (Phần 2)

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)