Playing: Kinh tế Trung Quốc không là đầu máy của thế giới

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Kinh tế Trung Quốc không là đầu máy của thế giới

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)