Playing: Huyền thoại Quan Công (P.2)

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Huyền thoại Quan Công (P.1)
Huyền thoại Quan Công (P.2)

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)