Playing: Hoa Kỳ khờ khạo hay gian hùng

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Hoa Kỳ khờ khạo hay gian hùng

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)