Playing: Về huyền thoại tướng Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Về huyền thoại tướng Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)