Playing: Quan hệ Mỹ - Hoa (Phần 1)

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Quan hệ Mỹ - Hoa (Phần 1)
Quan hệ Mỹ - Hoa (Phần 2)

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)