Playing: Hiệp Ước Schengen và quyền tự do lưu thông tại Âu Châu

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Hiệp Ước Schengen và quyền tự do lưu thông tại Âu Châu

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)