Playing: Nghịch Lý của Tinh Thần Bảo Thủ và Chủ Nghĩa Quốc Gia Mỹ (2) - 2016-08-20


Giờ Giải Ảo với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Date: 20-Aug-2016

BACK to FreeVietNews HOME


Giải Ảo Thời Sự - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)