Như có bác Hù trong thùng phuy đậy nắp
(by báo Văn Nghệ)