NGUYỄN MINH TRIẾT TUYÊN BỐ KHÔNG DÙNG VẤN ĐỀ DÂN CHỦ CAN THIỆP NỘI BỘ QUỐC GIA

@ 21 July 2009 10:54 AM
{nl}{nl}{nl}
 
Tin Hà Nội - Trước hàng loạt những phản đối của thế{nl}giới về việc bắt giữ những nhà tranh đấu cho Dân Chủ tại Việt Nam, hôm{nl}qua Chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Minh Triết đã lên{nl}tiếng biện minh cho việc này và tố cáo các quốc gia Tây phương là sử{nl}dụng các vấn đề dân chủ, quyền con người làm công cụ chính trị can{nl}thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Sau khi tham dự Hội nghị{nl}Phong trào Không liên kết lần thứ 15 tổ chức tại thành phố Sharm{nl}El-Sheikh bên bờ Hồng Hải ở Ai Cập, Nguyễn Minh Triết đã đưa ra những{nl}lời tuyên bố rất sáo ngữ là chỉ có duy trì môi trường hoà bình, ổn định{nl}mới đảm bảo điều kiện để phát triển kinh tế, nhân dân mới có cuộc sống{nl}tốt đẹp hơn.
 
Về vấn đề nhân quyền, Chủ tịch{nl}nước Cộng sản Việt Nam phản đối việc sử dụng các vấn đề dân chủ, quyền{nl}con người làm công cụ chính trị can thiệp vào công việc nội bộ của các{nl}quốc gia, coi đó là biểu hiện của chủ nghĩa thực dân và còn gọi đó là{nl}vi phạm thô bạo quyền căn bản của con người nhất là quyền dân tộc tự{nl}quyết và cản trở hợp tác quốc tế trên cơ sở đối thoại và tôn trọng lẫn{nl}nhau.
 
Những quan sát viên nhận xét rằng qua{nl}lời tuyên bố này, Hà Nội cho thấy vẫn bất chấp những công ước về nhân{nl}quyền mà họ đã ký kết khi gia nhập Liên Hiệp Quốc, và sẽ sẵn sàng mạnh{nl}tay đối phó với những người chống đối trong nước.(SBTN)
{nl}{nl}