6 THÁNG ÐẦU NĂM, HƠN 100,000 NGƯỜI MẤT VIỆC LÀM

@ 7 August 2009 02:49 AM
{nl}{nl}{nl}

Tin{nl}Hà Nội - Tin của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội của Cộng sản Việt{nl}Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam có 107,276 người mất{nl}việc làm, trong đó tỷ lệ nữ công nhân mất việc chiếm 31%. Dẫn thống kê{nl}trên tại Hội thảo quốc gia Từ khủng hoảng tới tăng trưởng: Tác động và{nl}cơ hội đối với phụ nữ diễn ra hôm qua tại Hà Nội. Thứ trưởng Ngoại giao{nl}của nhà nước cho rằng con số đưa ra chưa phản ảnh hết những khó khăn{nl}đối với những lao động nữ. Theo đương sự nói rằng một số lớn những nữ{nl}công nhân ở Việt Nam làm việc không theo hợp đồng chính thức, do vậy{nl}việc thống kê, thẩm định và hỗ trợ lao động nữ còn nhiều vấn đề phải{nl}giải quyết. Phụ nữ hiện chiếm khoảng 50.8% dân số cả nước và hơn 49%{nl}lực lượng lao động. So với thế giới, Việt Nam có tỷ lệ nữ tham gia hoạt{nl}động kinh tế cao, với 83% trên tổng số nữ trong độ tuổi lao động. Tuy{nl}nhiên, lao động nữ thường chiếm tỷ trọng lớn trong những ngành nghề lao{nl}động đơn giản, không đòi hỏi chuyên môn, kỹ thuật cao như nông, lâm{nl}nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày.
 
Các ngành{nl}nghề trên lại là những ngành nghề chịu tác động nhiều của khủng hoảng.{nl}Thứ trưởng Bộ Lao động của Cộng sản Việt Nam cũng nhận định cơn bão{nl}khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu không những đã tạo khó khăn{nl}thách thức cho đất nước và nền kinh tế, mà còn trút nhiều hơn nỗi nhọc{nl}nhằn lên đôi vai của người phụ nữ. Các chuyên gia cho biết Việt Nam là{nl}một nước còn ảnh hưởng của tư tưởng nho giáo, nên phụ nữ Việt Nam vẫn{nl}phải chịu nhiều thiệt thòi, nhất là phụ nữ ở nông thôn hoặc vùng cao{nl}nguyên. Hà Nội đã từng ban hành Luật Bình đẳng giới tính từ tháng 7 năm{nl}2007, nhưng chính các cán bộ nhà nước cũng phải thú nhận là luật chưa{nl}được thực thi đầy đủ.(SBTN)
{nl}{nl}