Giáo Phận Xã Ðoài cầu nguyện cho Giáo Xứ Tam Tòa

@ 10 August 2009 02:26 AM
Giáo dân trên toàn thể Giáo Phận Xã Ðoài đã sốt sắng cầu nguyện cho Giáo Phận Tam Ðoài{nl}{nl}