Xem lại video: Ðại Lễ Phong Thánh Tử Ðạo Việt Nam - Vatican 19.6.1988

@ 10 August 2009 05:42 PM
{nl}

Ðại Lễ Phong Thánh Tử Ðạo Việt Nam
- Vatican 19.Jun.1988 (gồm 3 phần)

  • Phần 1: Chiều ngày 18.06.1988, cung nghinh 4 kiệu: Kiệu Hoa, Kiệu Hương Án, Kiệu Di Tích Tử Ðạo, Kiệu Hài Cốt Các Thánh Tử Ðạo

    TuDaoVN


  • Phần 2: Ngày 19.06.1988, Ðại Lễ Phong Thánh do DGH Gioan PhaoLô Ðệ Nhị chủ sự.

    TuDaoVN


  • Phần 3: Ngày 20.09.1988, Thánh Lễ Tạ Ơn

    TuDaoVN