Thơ Bút Trẻ -- “QUẦN… CHÚNG… TỰ… PHÁT”

@ 13 August 2009 04:03 PM
{nl}cực lực lên án bạo quyền
giả danh “quần chúng” đánh đập
{nl}người Việt Nam đặc biệt khủng bố
{nl}giáo dân Tam Tòa và tăng ni Bát Nhã
---------------------------------------------------------------- {nl}

quần…        là dợt dân bể đầu
chúng…      là đứa khác?... thằng nào trồng khoai?

tự…             là “ngộ” chứ còn ai!
phát…         là vươn rộng cánh tay Láng Giềng
 
bởi vì chúng phát tự… quần
cái mùi như thế… toàn dân biết liền

bọn chúng sắp chạy rớt… quần
“tự diễn biến” một phát thành… mafia!

Bút Trẻ
ngày 07-08-2009