THÊM NHIỀU QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI BỊ THU HỒI ÐẤT

@ 18 August 2009 10:52 PM
{nl}
Tin Hà Nội - Nhà nước Cộng sản Việt Nam vừa ban hành{nl}nghị định 69 bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất,{nl}bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Nghị định 69 sẽ có hiệu lực từ ngày 1{nl}tháng 10 năm nay, được xem là cố gắng để giảm những bất công và tình{nl}trạng kéo dài của những nông dân mà đất đai của họ được đền bù thấp hơn{nl}giá thị trường hàng chục lần. Nghị định cũng quy định về một loạt sự{nl}trợ giúp cho những người dân bị thu hồi đất đai cho các mục đích sử{nl}dụng khác. Tuy nhiên những người hiểu chuyện cho biết nghị định này sẽ{nl}không áp dụng cho những vụ khiếu kiện cũ, mà chỉ áp dụng cho những vấn{nl}đề tương lai mà thôi.
 
Ðiều này cho thấy nhà{nl}nước làm việc theo năm năm kế hoạch thì những kế hoạch này họ áp dụng{nl}cho năm năm tới từ năm 2010 trở đi. Mặc dù Nghị định 69 dự trù sẽ làm{nl}giảm đi những bất công trong vấn đề đất đai, nhưng còn tùy thuộc vào sự{nl}áp dụng của các địa phương. Từ trước tới nay nhà nước đã ban hành nhiều{nl}luật lệ, nhưng khi về đến địa phương thi hành thì lại không tuân theo{nl}hoặc làm khác đi, đưa tới những vấn đề khiếu kiện kéo dài trong nhiều{nl}năm qua.
 
Một luật sư trong nước cho biết sẽ{nl}phải chờ xem các thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định nó có đúng là{nl}như vậy không, chưa kể các thông tư đó lại được các ủy ban nhân dân{nl}tỉnh ra những hướng dẫn riêng ở nội bộ thì còn điều chỉnh nhiều chứ{nl}không phải như những gì nghị định này đã xác định.(SBTN)
{nl}{nl}