HOUSTON THÔNG BÁO THÀNH LẬP ỦY BAN ÐẶC NHIỆM CHỐNG TÒA LÃNH SỰ CỘNG SẢN VIỆT NAM

@ 28 August 2009 12:54 AM

{nl}

Tin Houston - Và sau đây là một tin tại hải ngoại,{nl}sau khi bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam tuyên bố sẽ thành lập Tổng Lãnh{nl}Sự Quán ở Houston trong tháng 9 năm nay, và Tổng Lãnh Sự đầu tiên là Lê{nl}Dũng là cựu Phát ngôn viên của chế độ Hà Nội. Ðứng trước tình trạng cấp{nl}bách này, Cộng Ðồng Người Việt Quốc gia Houston và phụ cận đã phổ biến{nl}một thông báo kêu gọi gọi sự đoàn kết của các hội đoàn ái hữu, quân{nl}đội, đảng phái trong Cộng đồng để chuận bị đủ nỗ lực đối phó với tình{nl}hình mới này. Cộng Ðồng cho biết sẽ mở một Town Hall Meeting với Dân{nl}Biểu Liên Bang Al Green về đề tài này, đồng thời vận động các vị Dân Cử{nl}người Mỹ gốc Việt như Dân Biểu Liên Bang Cao Quang Ánh, Dân Biểu Trần{nl}Thái Văn, Dân Biểu Hubert Võ, và các vị khác lên tiếng ủng hộ cho việc{nl}đấu tranh của Cộng Ðồng trong chính giới Hoa Kỳ.
 
Vận{nl}động Hội Ðồng Thành Phố Houston viết phản kháng thư đến Bô Ngoại Giao{nl}không chấp nhận tòa lãnh sự vì Tòa Lãnh Sự sẽ là nơi trú ẩn của tội{nl}phạm như trường hợp Tòa Ðại Sứ Việt Nam tại Nhật, đặc biệt Tòa Tổng{nl}Lãnh Sự sẽ là ổ tình báo gây phân hóa trong Cộng đồng. Cộng dồng cũng{nl}sẽ thành lập Ủy Ban Ðặc Nhiệm chống Tổng Lãnh Sự Cộng sản VN tại{nl}Houston và tạm thời đề cử ông Trương Như Phùng và ông Ðặng Quốc Việt{nl}vào vai trò Ðồng Chủ Tịch để phối hợp và biểu tình liên tục trước tân{nl}Tổng Lãnh Sự quán, và phối hợp tất cả Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia ở{nl}Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới và các cơ quan truyền thông để có sự{nl}ủng hộ tinh thần cũng như vật chất ngày đêm biểu tình chống đối Tòa{nl}Tổng Lãnh Sự Cộng sản Việt Nam. Cộng đồng cũng sẽ tham dự cuộc biểu{nl}tình do cộng đồng vùng thủ đô tổ chức vào cuối tháng này trước Tòa Ðại{nl}Sứ Việt Cộng và Trung Cộng, và sẽ trình bản kháng thư không chấp nhận{nl}Tổng Lãnh Sự Quán Cộng sản Việt Nam tại Houston. Thông báo ký tên Luật{nl}Sư Hoàng Duy Hùng, Chủ Tịch Hội Ðồng Ðại Diện Cộng Ðồng Houston.(SBTN){nl}{nl}