MỖI NĂM DÂN VIỆT NAM TĂNG CẢ TRIỆU NGƯỜI NHƯNG HỌC SINH SINH VIÊN ÍT HƠN TRƯỚC

@ 3 September 2009 05:20 PM
Tin{nl}Hà Nội - Mỗi năm dân số tại Việt Nam tăng từ 1 triệu đến 1.2 triệu{nl}người những năm gần đây, nhưng số học sinh sinh viên vào năm học mới{nl}không tăng đáng kể so với năm ngoái và lại còn ít hơn nhiều năm trước.{nl}Ðây là một nghịch lý giữa sự gia tăng dân số và tình trạng giáo dục ở{nl}Việt Nam hiện nay. Hãng thông tấn chính thức của nhà nước Cộng sản Việt{nl}Nam loan tin năm nay hơn 22 triệu học sinh, sinh viên cả nước chuẩn bị{nl}bước vào năm học mới, tăng hơn so với năm trước gần 150,000 em. Theo{nl}thống kê của Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo, năm học 2009 sẽ có hơn 3.47 triệu{nl}học sinh bậc giáo dục mầm non, tăng gần 30,000 em so với năm học trước;{nl}trong đó có 2.89 triệu trẻ mẫu giáo. Ở bậc phổ thông có 16 triệu học{nl}sinh các cấp, trong đó bậc tiểu học có hơn 6.8 triệu em; bậc trung học{nl}cơ sở có 5.9 triệu em và trung học phổ thông có 3.1 triệu em. Trung cấp{nl}chuyên nghiệp tăng gần 190,000 học sinh so với năm học trước với hơn{nl}820,000 em. Ðây là bậc học có số học sinh tăng nhiều nhất. Số sinh viên{nl}cao đẳng trong năm học này cũng tăng gần 60,000 lên 530,000 sinh viên{nl}so với năm ngoái. {nl}{nl}{nl}
 
Trong khi đó số sinh viên{nl}đại học năm nay là 1.27 triệu em, giảm gần 28,000 người so với năm{nl}trước. Mới chỉ đọc bản tin này, người ta có cảm tưởng số học sinh sinh{nl}viên ở Việt Nam gia tăng, đất nước có triển vọng hơn. Sự thực không{nl}phải vậy nếu người ta đếm số lượng học sinh sinh viên từ năm 2001 đến{nl}nay và đối chiếu với sự gia tăng dân số. Căn cứ trên những con số thống{nl}kê chính thức này người ta thấy ít nhất từ năm 2001 đến nay, dân số đã{nl}gia tăng khoảng 6.12 triệu người. Trong khi đó số học sinh năm 2001 là{nl}hơn 23 triệu, học sinh năm 2009 chỉ có hơn 22 triệu, có nghĩa là học{nl}sinh sinh viên giảm chứ không gia tăng, vì nhiều trẻ em không được tới{nl}trường vì cha mẹ chúng không đủ khả năng đóng tiền trường cho con đi{nl}học vì chính sách xã hội hóa giáo dục của nhà nước Cộng sản Việt{nl}Nam.(SBTN)
{nl}{nl}