Quyết định cưỡng chế việc tháo dỡ tượng Ðài Ðức Mẹ của UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

@ 23 September 2009 04:47 AM
Quyết định cưỡng chế việc tháo dỡ tượng Ðài Ðức Mẹ của UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (<= click để đọc tiếp)
{nl}(tài liệu lưu trữ trên Web site của Dòng Chúa Cứu Thế){nl}{nl}