CỰU ÐẠI TÁ ÐẶNG VĂN SƠN, CỰU TƯ LỆNH SƯ ÐOÀN 2 VÀ SƯ ÐOÀN 5 BỘ BINH, QUA ÐỜI THỌ 93 TUỔI

@ 25 September 2009 05:35 AM

Tin{nl}Westminster - Nguồn tin vừa nhận được từ các cựu chiến binh Quân Lực{nl}Việt Nam Cộng Hòa từng phục vụ trong các đơn vị Sư Ðoàn 2 Bộ Binh và Sư{nl}Ðoàn 5 Bộ Binh cũng như tại Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Ðộng Quân Nha{nl}Trang, cựu Ðại Tá Ðặng Văn Sơn vừa tạ thế lúc 8 giờ rưỡi sáng ngày 21{nl}tháng 9 tại San Jose, Bắc California, hưởng thọ 93 tuổi. Cựu Ðại Tá{nl}Ðặng Văn Sơn sinh năm 1916 tại Thừa Thiên Huế, gia nhập quân đội Quốc{nl}Gia Việt Nam vào năm 1946. Ông là một trong những sĩ quan được thăng{nl}cấp đặc cách tại mặt trận và từng chỉ huy từ trung đội, đại đội đến{nl}tiểu đoàn trước khi được giao cho những chức vụ chỉ huy trưởng các đơn{nl}vị lớn như Tư Lệnh Sư Ðoàn 2, Sư đoàn 5 Bộ Binh, và các quân trường lớn{nl}như trường Hạ Sĩ Quan, Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Ðộng Quân. Ông lên tới{nl}cấp đại tá thì giải ngũ vào năm 1964.

Thời{nl}gian ông giữ chức chỉ huy trưởng trường Hạ Sĩ Quan Ðồng Ðế Nha Trang{nl}vào năm 1961 ông đã cho tu bổ, xây dựng và phát triển cơ sở vật chất{nl}cũng như kiện toàn đội ngũ cán bộ huấn luyện viên cho trường. Với hàng{nl}ngũ huấn luyện viên này, trường Ðồng Ðế được nhận thêm nhiệm vụ đào tạo{nl}các khóa Sĩ Quan Hiện Dịch Ðặc Biệt, các đơn vị Biệt Ðộng Quân tinh{nl}nhuệ, các đơn vị của Lực Lượng Ðặc Biệt Liên Ðoàn 77. Cố Ðại Tá Ðặng{nl}Văn Sơn nhận được rất nhiều Huy Chương Tưởng Lục của quân đội và được{nl}chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ban tặng Ðệ Tam Ðẳng Bảo Quốc Huân Chương.{nl}Trong lễ an táng cho người vừa nằm xuống, các cựu chiến binh trong Hội{nl}Ái Hữu Quân Trường Ðồng Ðế Nha Trang sẽ tổ chức một buổi lễ Phủ Kỳ{nl}trang trọng cho cố Ðại Tá Ðặng Văn Sơn.(SBTN){nl}{nl}