QUẬN ÐỐNG ÐA MỜI CÁC LINH MỤC GIÁO XỨ THÁI HÀ LÊN ÐỐI THOẠI VỀ VÙNG ÐẤT TRANH CHẤP TẠI HỒ BA GIANG

@ 26 September 2009 12:25 AM
Tin Hà Nội - Vào ngày hôm qua ủy ban nhân dân quận{nl}Ðống Ða đã mời các linh mục giáo xứ Thái Hà lên để đối thoại về khu vực{nl}đất đang tranh chấp tại Hồ Ba Giang, cuộc đối thoại đã diễn ra rất gay{nl}gắt và các linh mục đã mạnh dạn tố cáo nhà nước là âm mưu cướp khu đất{nl}này, và cũng gọi buổi đối thoại là một trò hề. (video insert sbtn.net){nl}{nl}{nl}
{nl}{nl}