PHÓNG SỰ BIỂU TÌNH CHỐNG NGUYỄN MINH TRIẾT TẠI LIÊN HIỆP QUỐC

@ 27 September 2009 04:18 PM
{nl}{nl}{nl}Tin New York - Như tin SB-TN đã loan, vào trưa ngày{nl}hôm qua đã diễn ra một cuộc biểu tình chống chủ tịch nhà nước Cộng sản{nl}Việt Nam là Nguyễn Minh Triết tại tòa nhà Liên Hiệp Quốc. Thông tín{nl}viên SB-TN vùng đông bắc là Nguyễn Ðình Toàn có mặt và gởi về bản tường{nl}trình... (video insert sbtn.net){nl}{nl}