ÐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ÐỘ KÊU GỌI ÐỒNG BÀO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC KHÔNG DÙNG HÀNG HÓA TRUNG CỘNG

@ 6 October 2009 03:35 PM
 
Tin{nl}Paris - Ðại lão Hòa thượng Thích Quảng Ðộ vừa gửi đến Phòng Thông tin{nl}Phật giáo Quốc tế để phổ biến lời kêu gọi không dùng hàng hóa Trung{nl}Cộng, viết từ Saigon ngày thứ bảy vừa qua. Lời kêu gọi này tiếp nối lời{nl}kêu gọi tháng 5 bất tuân dân sự, biểu tình tại gia công bố hồi tháng 3{nl}trước vấn nạn nguy cơ mất nước của dân tộc. Hòa thượng Quảng Ðộ cho{nl}rằng nguy cơ này khác với 7 hay 10 thế kỷ trước. Trước kia hàng trăm{nl}ngàn quân Tống, quân Nguyên, quân Minh tràn sang đất nước ta sát hại{nl}dân lành, trấn chiếm kinh đô, đốt sách và Hán hóa nền văn hiến Việt Nam.
 
Ngày{nl}nay cuộc xâm lăng không bằng quân đội, nhưng lại thông qua sự chỉ đạo{nl}chính trị từ thiên triều Trung Nam Hải ở Bắc Kinh, thông qua các vị{nl}tham tán Ðại sứ theo dõi hằng ngày cách ăn nói, phê phán, xử sự liên{nl}quan đến Trung Cộng, và thông qua hàng ngàn công nhân trá hình tại các{nl}cứ điểm quân sự yết hầu như Quảng Ninh, Hải Phòng, Tây nguyên. Một cuộc{nl}xâm lăng thông qua trung gian nội địa của Trung đội thứ năm là Ðảng{nl}Cộng sản Việt Nam trên các lĩnh vực sinh tử như tư tưởng, chính trị,{nl}văn hóa, kinh tế, là trùng điệp vi khuẩn độc hại hoành phá tinh não{nl}Việt Nam.
 
Hai ví dụ điển hình thấy rõ mà Ðại{nl}lão Hòa thượng Thích Quảng Ðộ đưa ra là bài đăng trên Báo điện tử Ðảng{nl}Cộng sản Việt Nam nhằm bảo vệ biên cương Trung Cộng trên biển đảo, và{nl}lệnh từ tòa Ðại sứ Trung Cộng bó buộc Hà Nội phải kiểm duyệt mọi nguồn{nl}tin phê phán hàng hóa Trung Cộng trên hệ thống truyền thông Việt Nam.{nl}Phải chăng sự kiện sau này đã được nhà cầm quyền Hà Nội tuân thủ để ban{nl}hành Quyết định 97 cấm các tổ chức Khoa học và Công nghệ không được có{nl}ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà{nl}nước Cộng sản.
 
Hòa thượng viết: Người dân Việt{nl}không có các tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, cũng không{nl}có chính quyền hay quân đội để trực tiếp và mạnh mẽ phản chống nạn xâm{nl}lăng quân sự, xâm lăng tư tưởng và xâm lăng kinh tế. Vũ khí của người{nl}dân bị trị ngày nay là THÁI ÐỘ. Chúng ta cần biểu tỏ qua THÁI ÐỘ để{nl}chống hai quốc nạn Nội xâm và Ngoại xâm.(SBTN){nl}{nl}