HÀ NỘI CÔNG BỐ ÐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN CHO RẰNG HOA KỲ VÀ CỘNG ÐỒNG VIỆT LÀ THÙ ÐỊCH

@ 29 October 2009 11:00 PM
Tin Hà Nội - Trong vài năm qua, về mặt ngoại giao, Hà Nội luôn tìm{nl}cách gần gũi Hoa Kỳ và lôi kéo cộng đồng Việt Nam bằng nhiều cách, tuy{nl}nhiên, bản Ðề Cương Tuyên Truyềnọ của Ban Tuyên Giáo Trung Ương được{nl}công bố mới đây cho thấy đảng Cộng sản Việt Nam vẫn coi Hoa Kỳ và các{nl}tổ chức của người Việt ở nước ngoài là các thế lực thù địch. Bản Ðề{nl}Cương được ban hành y mới được loan tải rộng rãi trên các cơ quan{nl}truyền thông của Việt Nam, còn gọi là chỉ thị số 34 của ban Bí thư nhằm{nl}chống lại các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược Diễn biến{nl}hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa và xâm lăng văn hóa nhằm{nl}xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.
 
Ðặc biệt, Ban{nl}Tuyên Giáo dùng chữ chúng để chỉ các thế lực thù địch mà trong đó tập{nl}trung vào hai đối trọng là các chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam và{nl}các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan truyền thông của người Việt{nl}tại hải ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ. Về các chính sách của Hoa Kỳ tại{nl}Việt Nam, chỉ thị này viết Hoa Kỳ vẫn muốn kích động lật đổ chế độ và{nl}tập trung vào chiến lược con người để đào tạo một lớp người thân Mỹ và{nl}phương Tây. Còn các tổ chức đấu tranh cho tự do dân chủ hóa Việt Nam{nl}của người Việt ở hải ngoại được bản chỉ thị kết tội rằng tiếp tục tấn{nl}công xuyên tạc, phủ định, xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí{nl}Minh với một thang bậc và luận điệu mới, tìm cách hạ bệ Hồ Chí Minh, và{nl}theo đó thì hàng trăm cơ quan truyền thông báo chí của người Việt tại{nl}hải ngoại được liệt vào danh sách ôác thế lực thù địch.
 
Chỉ{nl}thị này nêu rõ, Theo báo cáo của Bộ Công An, hiện có 413 tổ chức phản{nl}động; 62 đài phát thanh và truyền hình, 390 báo và tạp chí phản động và{nl}88 nhà xuất bản ở hải ngoại chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam.(SBTN)
{nl}{nl}