Cha xứ Vạn Căn, Gp Vinh cảm ơn Quý Ân Nhân

@ 30 October 2009 08:36 PM
Cha xứ Vạn Căn, Gp Vinh cảm ơn Quý Ân Nhân
(DCCTVN)
{nl}{nl}