Thư mục vụ của ÐGM Tôma Nguyễn Văn Tân, giám mục Gp. Vĩnh Long - ÐGM Tôma Nguyễn Văn Tân

@ 1 November 2009 05:13 AM

http://www.dcctvn.net/images/paulpic/thumucvu.pdf{nl}{nl}