Hình ảnh trống kèn giáo xứ Ðàn Giản kêu oan cho Thái Hà

@ 1 November 2009 05:15 AM

http://www.dcctvn.net/news.php?id=5695