BỌN ÐỒ TỂ QUẢNG BÌNH ÐÁNH ÚP XỨ CHÀY

@ 7 November 2009 10:35 AM
{nl}cuống cuồng đánh úp xứ CHÀY
bạo quyền tận số… càng ngày càng điên
trả ngay Tượng MẸ BẦU SEN
Vô Thần mà đụng Thiêng Liêng… tàn đời!
nhốt Cha Hữu nữa thử coi!
một người bị bắt triệu người xông lên
chơi ngu húc đầu vào CHÀY
“đỉnh cao”… vỡ sọ một ngày không xa
Hán nô tỉnh ủy bất LƯƠNG
BÍNH là… thằng giáp luồn trôn Thiên Triều
côn đồ chủ tỉnh PHAN LÂM
PHƯƠNG nào trốn được… tháng? năm?... lưới trời!

Bút Trẻ
ngày 05. 11. 20009

Xem thêm tin...
Xem hình
...