HANOI CASINO !!!

@ 12 November 2009 01:29 AM

Ở cái nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa này không có Tự-do ngôn-luận, Tự-do báo chí, Tự-do tôn-giáo...
Nhưng có Tự-do bài-bạc, Tự-do sát phạt nhau... ngay tại Thủ-đô Hà Nội!!!

Dân càng ngu, càng đói, trí thức càng ngủ, thanh thiếu niên càng băng hoại đảng càng vững mạnh, các cán bộ đảng viên chóp bu càng giàu có!!!án bộ đảng viên chóp bu càng giàu có!!!

(xem tiếp)