TÔ HUY RỨA

@ 14 November 2009 11:22 PM
Thơ Bút Trẻ

TÔ son điểm phấn Liên Xô
HUY hoàng như thuở be bờ Bá Linh
RỨA là điếm thối còn trinh

TÔ hô đồ lủng bảo mình hàng ngon
HUY động cả đảng chơi luôn
RỨA là toàn lậu các đồng chí ta

Bút Trẻ
ngày 13.11.2009

_____________________

Xin xem bài:
Việt Nam: Bảo nhau vái xác chết: Thiểu số Lãnh đạo lạc lõng
muốn cả Dân tộc lạc đường
(http://www.doi-thoai.com/baimoi1109_172.html)