Hoạt cảnh: Sự thật - Công lý - Hòa bình của Sinh viên giáo phận Vinh tại Ðại hội Sinh viên Tổng Giáo phận Hà Nội 14-11-2009

@ 16 November 2009 08:30 PM
{nl}(video youtube)