VĨNH LONG: TRANH CHẤP ÐẤT ÐAI GIỮA GIÒNG THÁNH PHAO-LỒ VÀ NHÀ NƯỚC

@ 16 December 2009 02:01 AM
Tin Vĩnh Long - Trong khi đó thì những tranh chấp giữa Giòng Thánh{nl}Phao Lồ tại Vĩnh Long thuộc Giáo Hội Thiên Chúa Giáo Việt Nam ở miền{nl}Nam vẫn chưa chấm dứt. Hôm nay có tin Giòng Thánh đã lên tiếng kêu gọi{nl}nhà cầm quyền địa phương chấm dứt việc xây dựng công viên ngay trên đất{nl}được coi là tài sản của nhà giòng. Yêu cầu được nêu lên trong một lá{nl}thư đề ngày 6 tháng 12, gởi chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trước khi{nl}có cuộc diện kiến với Ðức Gíao Hoàng Benedict XVI tại Vatican thứ Sáu{nl}tuần trước. Hiện thư được post lên trang mạng của Hội Ðồng Giám Mục{nl}Việt Nam.
 
Theo nội dung lá thư do nữ tu Huỳnh{nl}Thị Bích Ngọc thảo và ký tên, từ năm 1977 các nữ tu Giòng Thánh Phao Lồ{nl}ở Vĩnh Long bị nhà cầm quyền bắt giữ. Ðến năm 2003 tu viện và nhà cửa{nl}của nhà giòng bị phá huỷ. Nữ tu Huỳnh Thị Bích Ngọc nói nhà nước nên{nl}sửa chữa việc làm sai trái từ năm 1977 bằng cách hoàn trả của cải và{nl}tài sản cho giòng Saint Paul. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không{nl}trả lời gì về những lời tố cáo này.(SBTN) {nl}{nl}