TĂNG NI BÁT NHÃ GỬI THƯ LÊN TỔNG THỐNG SARKOZY, XIN ÐƯỢC TẠM TRÚ TẠI PHÁP

@ 18 December 2009 02:47 PM
Tin Paris - Nguồn tin từ Paris cho biết khoảng 25 tăng ni Việt Nam{nl}thay mặt cho tăng thân Làng Mai tại chùa Bát Nhã, đã kéo đến Nghị viện{nl}Châu Âu ngày hôm nay để để yêu cầu cộng đồng quốc tế yểm trợ. Thay mặt{nl}cho 400 tăng ni Bát Nhã đang có nguy cơ bị trục xuất khỏi chùa Phước{nl}Huệ tại Lâm Ðồng vào cuối năm, thầy Thích Trung Hải hôm nay đã gửi một{nl}lá thư lên Tổng thống Sarkozy, yêu cầu cho họ được tạm trú tại Pháp. Lá{nl}thư này viết từ mồng 7 tháng 8 năm ngoái, cộng đồng tăng ni Bát Nhã bị{nl}truy bức và sách nhiễu ngày càng dữ dội, đây là một chiến dịch nhằm{nl}triệt tiêu truyền thống do thầy Thích Nhất hạnh tạo dựng tại Việt Nam. {nl}{nl}{nl}
 
Trước{nl}hiện trạng Thượng tọa chủ trì chùa Phước Huệ đã bị cưỡng bức ký vào một{nl}văn kiện, theo đó tăng ni Bát Nhã phải rời khỏi nơi này trước ngày 31{nl}tháng 12 sắp tới, mọi người thỉnh cầu Tổng thống Nicolas Sarkozy cho{nl}phép chúng tôi tạm trú tại Pháp cho đến khi họ được quyền hành đạo một{nl}cách hợp pháp tại Việt Nam. Lá thư này đề ngày 16 tháng 12 năm 2009,{nl}được công bố sau khi có tin một số tăng ni tại chùa Phước Huệ vì không{nl}chịu nổi áp lực của nhà cầm quyền, đã bắt đầu rời khỏi nơi này. Hà Nội{nl}vẫn chối và cho là nhà cầm quyền không can thiệp và đây là việc của{nl}Phật tử địa phương.(SBTN)
{nl}{nl}