Bài Giảng của Lm Giuse Phạm Minh Triệu về sự kiện Thánh giá ở Núi Thờ bị phá

@ 9 January 2010 01:20 AM
{nl}phần 1:


phần 2: