VC Ðổ Ðất Lấp Ðường Vào Ðồng Chiêm

@ 15 January 2010 08:50 AM
CÁCH XỬ TRÍ CỦA NHÀ CẦM QUYỀN {nl}TRONG VỤ ÐỒNG CHIÊM BÀY RA CHO CẢ THẾ GIỚI THẤY "ÐỈNH CAO TRÍ TUỆ" VÀ "LƯƠNG TÂM {nl}THỜI ÐẠI"

{nl}

{nl}Xe Cha Quản Hạt Nguyễn Khắc Quế bị đổ đất chặn đường khi từ Ðồng Chiêm trở ra{nl}

{nl}{nl}

{nl}Công an đứng bên kia đống đất cứ vô tư !{nl}

{nl}{nl}

xem thêm tại Web Site Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
http://dcctvn.net/zzweb/9974dc.html