Chính quyền Việt Nam có hiểu thấu đáo cụm từ 'Suy tôn Thánh Giá' không?

@ 21 January 2010 09:09 PM
{nl}

§ Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

{nl}

Suy Tôn Thánh Giá! Quý vị trong Chính Quyền Việt Nam có hiểu thấu đáo cụm từ tôn giáo nầy không?

{nl}

Huế, ngày 19 tháng 01 năm 2010,

{nl}

Kính thưa Quý Vị trong Chính Quyền Việt Nam,

{nl}{nl}

Chính Quyền Việt Nam là một trong những quốc gia hiện nay, đang hết sức quan tâm đến Tôn Giáo.

{nl}

Có hai bằng chứng rất thuyết phục.

{nl}
  1. Một là, Chính Quyền Việt Nam đã đặt ra một ban đặc biệt để lo về Tôn Giáo từ Trung Ương đến địa phương, đó là Ban Tôn Giáo.
  2. Hai là, Chính Quyền Việt Nam đã lập ra Một Mặt Trận từ Trung Ương{nl}đến địa phương, để quan tâm đến tất cả mọi hạng đồng bào, trong đó có{nl}hạng đồng bào Công Giáo chúng tôi (mà Chính Quyền Việt Nam thường gọi{nl}theo danh xưng không chính xác lắm, là “Thiên Chúa Giáo”), và cứ mỗi{nl}dịp Lễ Chúa Giáng Sinh về, dịp Tất Niên đến, Quý Vị trong Chính Quyền{nl}Việt Nam ân cần đến chúc mừng Các Vị Cao Cấp trong Ðạo Công Giáo chúng{nl}tôi, và nhờ Các Vị nầy, chuyển lời chào thăm nồng nhiệt đến đồng bào{nl}Công Giáo chúng tôi.
{nl}

Theo nguyên tắc, - vì đã có hai bộ phận chuyên lo tìm hiểu về Tôn{nl}Giáo - Quý Vị trong Chính Quyền Việt Nam phải biết rõ đức tin của người{nl}Công Giáo chúng tôi khi chúng tôi dùng cụm từ “Suy Tôn Thánh Giá”.

{nl}

Cụm từ “Suy Tôn Thánh Giá” được dùng ngang hàng với những cụm từ đức tin vô cùng cao quý của chúng tôi, như cụm từ:

{nl}

- Suy Tôn Thượng Ðế,
- Suy Tôn Thiên Chúa,
- Suy Tôn Chúa Giêsu,
- Suy Tôn Chúa Kitô,
- Suy Tôn Lời Hằng Sống,
- Suy Tôn Bánh Trường Sinh.

{nl}

Như vậy, Quý Vị trong Chính Quyền Việt Nam đáng lẽ phải biết và hiểu{nl}rằng đối với đồng bào Công Giáo chúng tôi tại Việt Nam, cũng như trên{nl}khắp toàn cầu, Thánh Giá vô cùng cao trọng!

{nl}

Thế mà, trong “Vụ Việc Ðồng Chiêm”, Thánh Giá của chúng tôi đã bị{nl}xúc phạm! Và sự xúc phạm nầy, đối với người Công Giáo chúng tôi, bất kỳ{nl}ở Viêt Nam, hay ở bất cứ nước nào trên khắp thế giới nầy, là vấn đề hết{nl}sức nghiêm trọng.

{nl}

Ðồng bào Công Giáo chúng tôi muốn Quý Vị hãy trả lại Danh Dự cho Ðạo{nl}Công Giáo chúng tôi, hãy trả lại Danh Dự cho đồng bào Công Giáo chúng{nl}tôi.

{nl}

Trả lại trong Danh Dự bằng cách nào, thì xin Quý Vị hãy trao đổi với Các Vị Thẩm Quyền Cao Cấp trong Ðạo Công giáo chúng tôi.

{nl}

Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

{nl}{nl}