VIDEO: Ðồng Chiêm - Cuộc khổ nạn Thập giá

@ 4 February 2010 04:43 AM
{nl} phần 1:


phần 2:


phần 3:


phần 4:


phần5:


phần 6:


phần 7:


phần 8:

(source: http://www.dcctvn.net/)