CỘNG SẢN VIỆT NAM CẤM TRƯỜNG TƯ DẠY SƯ PHẠM, BÁO CHÍ, LUẬT PHÁP

@ 27 February 2010 08:57 AM
{nl}
Tin Hà Nội - Dự thảo của Bộ Giáo Dục Ðào tạo Cộng sản Việt Nam vừa đưa ra để lấy ý kiến người dân, có một số qui định không cho các cơ sở giảng dạy tư nhân ở cấp cao đẳng, đại học đào tạo một số ngành nghề. Báo chí Việt Nam hôm qua cho biết trong dự thảo qui định cụ thể một số điều kiện, thủ tục mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ Giáo dục- Ðào tạo Việt Nam thì những trường ngoài công lập sẽ không được mở các ngành như sư phạm, luật và báo chí. Theo nhiều người từng có kinh nghiệm sống dưới chế độ Cộng sản Việt Nam, qui định này là không mới. Một người đang tham gia trong ngành đào tạo tại Việt Nam nói ngành đào tạo sư phạm, pháp lý là những ngành của Nhà Nước có chủ trương, vì đó là chính sách đường lối của Ðảng. Hai chuyên gia giáo dục tại Việt Nam về dự thảo qui định ngành nghề đào tạo với những khu vực mà khối trường tư không được tham gia như vừa nói.
{nl}
 
{nl}
Người thứ nhất là ông Trần Hồng Quân, chủ tịch Hiệp hội các trường Ðại học, Cao Ðẳng ngoài Công lập, đồng thời là cựu bộ trưởng giáo dục tại Việt Nam. Ông này nêu ra hai câu hỏi có phải những trường ngoài công lập không đáng tin cậy và nằm ngoài tầm với của nhà nước, và sao lại có sự phân biệt giữa trường trong và ngoài công lập. Theo ông Trần Hồng Quân không có cơ sở nào để qui định các trường đại học ngoài công lập không được tham gia đào tạo ba ngành sư phạm, luật và báo chí. Một ý kiến thứ hai được nêu ra là của ông Ðặng Ứng Vận, hiệu trưởng trường Ðại Học Hòa Bình, một trường tư mới được mở hồi năm ngoái. Ông này cho rằng việc không cho khối tư thực mở các ngành sư phạm, luật, báo chí là không hợp lý, chứng tỏ sự phân biệt giữa công và tư, đi ngược lại qui định của Luật Giáo dục Việt Nam.
{nl}
 
{nl}
Từ năm 1991, Việt Nam chính thức cho ra đời những đại học ngoài công lập, đến nay có ít nhất gần 50 trường đại học và cao đẳng tư nhân đã đi vào hoạt động. Trong đó có một số có hợp tác đào tạo với nước ngoài.(SBTN)